REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.sprawdzianiki.pl

§ Regulamin serwisu internetowego

 1. Operatorem i administratorem serwisu internetowego zamieszczonego i prowadzonego pod adresem: www.sprawdzianiki.pl jest firma Sławomir Łukasiewicz z siedzibą w Radziejów , ulica: Komunalna 21 NIP: 8891413681, REGON: 340142076
 2. Odwiedzając i użytkując stronę internetową sprawdzianiki.pl , Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze zasady. Treści zawarte w serwisie internetowym mają charakter informacyjno-rozrywkowy i nie są wiążące.
 3. Prezentowane w serwisie internetowym informacje o produktach oraz usługach itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne dotyczące produktów zawartych na tej stronie mają charakter orientacyjny.
 5. Właściciel strony sprawdzianiki.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub/i utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z serwisu internetowego lub informacji w nim zawartych.
 6. Właściciel strony sprawdzianiki.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w stosunku do wszelkich informacji umieszczonych na niniejszych stronach.
 7. Właściciel strony sprawdzianiki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zastrzeżeń prawnych w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.
 8. Przystępując do korzystania z serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 9. Właściciel strony sprawdzianiki.pl ze względu na specyfikę witryny internetowej, nie daje żadnej gwarancji czy rękojmi, że zamieszczane w witrynie informacje i materiały są dokładne, pełne i aktualne.
 10. Korzystanie z witryny oznacza zapoznanie się z treścią oraz akceptację Regulaminu, która jest warunkiem dostępu do strony odpowiedzinasprawdziany.pl
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt że strona jest usługą polegającą na udostępnieniu zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania plików Użytkowników.

2. Zakres usług świadczonych w Serwisie 

2.1. Serwis jest przeznaczony do przechowywania plików Użytkowników i ich udostępnienia innym Użytkownikom. 

2.2. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługę polegającą na udostępnieniu zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania plików Użytkowników. 

2.3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może w szczególności: 

a) przechowywać pliki na własnym koncie, z których następnie może korzystać w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem sieci Internet, 

b) udostępniać je innym Użytkownikom, 

c) przeglądać pliki innych Użytkowników, 

d) korzystać i pobierać pliki udostępnione przez innych Użytkowników w zakresie własnego użytku. 2.3. Dostęp do Serwisu oraz przechowywanie plików w Serwisie jest bezpłatne. Usługodawca pobiera opłatę za odblokowanie dostępu do plików innych Użytkowników z wyjątkiem określonym w pkt 2.4. Opłaty za korzystanie z Serwisu (odblokowanie dostępu) zostały określone w cenniku, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

§ Oświadczenie

 1. 3. Korzystanie z Serwisu 

  3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług dostarczanych przez Serwis w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa. 

  3.2. Usługodawca może czasowo bądź trwale zablokować dostęp do Serwisu w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik: 

  a) narusza postanowienia Regulaminu, 

  b) podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie, c) korzysta z Serwisu w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 

  d) dostarcza treści o charakterze bezprawnym (np. naruszających prawa autorskie), e) korzysta z Serwisu w sposób godzący lub zagrażający integralności systemu informatycznego Usługodawcy lub uzasadnionym interesom Usługodawcy, 

  f) podejmuje jakiekolwiek inne działania, które mogą w jakikolwiek sposób zakłócić prawidłowe świadczenie usług przez Usługodawcę, w tym prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, 

  3.3. Usługobiorca w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze plików lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do tych plików. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych plików dostarczonych przez Użytkownika zamierza uniemożliwić dostęp do tych plików jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Użytkownika o tym zamiarze. 

  3.4. Usługodawca odblokuje dostęp do Serwisu po wypełnieniu przez Użytkownika wszystkich obowiązków nałożonych na niego przez Usługodawcę, celem przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a także w razie ustalenia, że zawiadomienie lub wiadomość, o których stanowi ust. 5.3. Regulaminu były bezzasadne. 

  3.5. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba, podmiot lub organ uzna, iż treść przechowywanych w serwisie plików narusza prawo (np. prawa autorskie) powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu prawa. 

  3.6 Polityka prywatności serwisu www.sprawdzianiki.pl znajduje się pod linkiem: kliknij tutaj

§ Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi www.odpowiedzinasprawdziany.pl przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

  2.Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi. W terminie 14 dni od jej zawarcia.

  3.Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia , o odstąpieniu od Umowy wysłaną drogą elektroniczną na adres email Administratora.

  Administrator udostępnienia wzór odstąpienia od Umowy na stronie.

  Formularz odstąpienia od umowy znajdziesz tutaj kliknij ,który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie.

   

  4. Warunki techniczne świadczenia usług 

  4.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

  4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub inne czynności techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonicznej lub sieci Internet bądź związane z utrzymaniem lub modyfikacją Serwisu.

  4.3. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. komputer, telefon, tablet) oraz podłączenia do sieci Internet. 7.4. W przypadku, gdy Użytkownik ma problemy z dostępem do Serwisu, powinien skontaktować się niezwłocznie z Usługodawcą w celu rozwiązania problemu.

Art. 38. prawa konsumenta

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11)zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

§ Reklamacje

8. Reklamacje 

8.1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przez Usługodawcę w ramach Serwisu. 

8.2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail: biuro@sprawdzianiki.pl

8.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie reklamacja nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika, podając jednocześnie przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. 

9. Odpowiedzialność Użytkowników 

9.1. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za przechowywanie i udostępnianie w Serwisie bezprawnych plików. 

9.2. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek sumy pieniężnej, odszkodowania lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek przechowywania i udostępniania plików w Serwisie przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Usługodawcy równowartość tej sumy pieniężnej lub odszkodowania lub grzywny, a także pokryć wszelkie koszty związane z postępowaniami wszczętymi na skutek bezprawnego działania Użytkownika (koszty sądowe, wynagrodzenie pełnomocnika procesowego itd.).